ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Щоденний ранковий прийом дитини у групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього віку дитини (в дошкільних групах - за показниками, в період карантину тощо.)
· Не приводити до закладу дошкільної освіти дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільний заклад не приймаються.
· Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
· Після перенесеного захворювання діти в заклад дошкільної освіти приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
· Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
· Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
· Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
· Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
· Приводити дитину не пізніше 08.30 годин ранку.
· Забирати дитину не пізніше – 17.30 годин (групи з 10,5 год. перебуванням дітей ) та не пізніше 18.30 годин (група з 12год.перебування дітей).
· Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
· У разі відсутності дитини без поважної причини більше 75 днів, вона вибуває з дитячого садка.
· Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву.
· Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в дошкільний заклад після її відсутності.
· Привівши дітей до закладу освіти, батьки повинні передати дитину вихователю . Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам (законним представникам дитини), або, на письмове прохання батьків, родичам, які не молодші 16 років.
· Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у закладі дошкільної освіти 10 число поточного місяця.
· Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
· Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
· Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу освіти , дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
· Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
· Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
· Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувача закладу освіти.
Стаття 55 Закону України "Про освіту" Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

Кiлькiсть переглядiв: 129